Umowa sprzedaży przedsiębiorstwa


     Umowa sprzedaży przedsiębiorstwa zawarta dnia  w  pomiędzy


   reprezentowanym przez zwanym w dalszej części umowy Sprzedawcą,


  a  zwanym w dalszej części umowy Kupującym.
  § 1


  Sprzedawca sprzedaje przedsiębiorstwo działające pod firmą 


  zarejestrowane w  pod numerem/sygnaturą 


  a Kupujący je nabywa za cenę


  § 2


  W skład zbywanego przedsiębiorstwa wchodzą:


  1. firma, znaki towarowe i inne oznaczenia indywidualizujące przedsiębiorstwo;


  2. księgi handlowe;


  3. ruchomości należące do przedsiębiorstwa w tym produkty i materiały;


  4. patenty, wzory użytkowe i zdobnicze;


  5. zobowiązania i obciążenia, związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa;


  6. prawa wynikające z najmu i dzierżawy lokali zajmowanych przez przedsiębiorstwo;


  7. inne


  § 3


  Zapłata ceny nastąpi  w ciągu  dni od przejęcia przedsiębiorstwa przez Kupującego.


  § 4


  Sprzedawca wyda Kupującemu wszystkie posiadane dokumenty dotyczące przedsiębiorstwa o którym mowa w § 1.


  § 5


  W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.


  § 6


  Zmiana umowy wymaga formy pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi pod rygorem nieważności.


  § 7


  Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.


   


               

  Lorem ipsum

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque congue luctus risus, et accumsan dolor convallis tempor. Phasellus mauris velit, aliquam id aliquet nec, tristique vel urna. Curabitur id tellus et nisl pharetra posuere. Donec enim nibh, auctor varius pretium ut, pharetra non metus.