Umowa sprzedaży prawa ochronnego na wzór użytkowy


   


   


   


  Zawarta dnia  w pomiędzy:  zwanym dalej Sprzedawcą,


  a:


  .  zwanym dalej Kupującym,

  §1


  1. Sprzedawca oświadcza, że przysługuje mu wyłączne prawo do wzoru użytkowego


  2. Sprzedawca posiada świadectwo ochronne, wydane przez Prezesa Urzędu Patentowego , Rzeczypospolitej Polskiej.


  3.Udzielenie prawa ochronnego objęte zostało wpisem do rejestru praw nr


  §2


  Sprzedawca oświadcza, że wzór użytkowy, nie jest obciążony prawami osób trzecich, z zastrzeżeniem .


  §3


  1.Sprzedawca przenosi na Kupującego prawo ochronne na wzór użytkowy, będący przedmiotem niniejszej umowy, a Kupujący oświadcza, iż prawo to przyjmuje.


  2.Cenę sprzedaży prawa ochronnego strony ustalają na


  płatną w następujący sposób: 


  §4


  1.Kupujący zgłosi przeniesienie prawa ochronnego do rejestru praw ochronnych w terminie dni od dnia zawarcia niniejszej umowy.


  2.W sytuacji, gdy kara umowna, przewidziana w ust. 4, nie pokrywa szkody, Kupującemu przysługuje prawo żądania odszkodowania na zasadach ogólnych.  §5


  1.Sprzedawca zobowiązany jest do wydania Kupującemu dokumentacji technicznej, niezbędnej do wykonywania wyłącznego prawa do wzoru użytkowego.


  2.Sprzedawca zobowiązany jest do przeprowadzenia szkoleń dla pracowników Kupującego.


  §6


  1.Sprzedawca zobowiązuje się do powstrzymania się od jakichkolwiek zachowań o charakterze konkurencyjnym w stosunku do Kupującego, związanych z wykorzystywaniem wiedzy dotyczącej wzoru użytkowego, o którym mowa w niniejszej umowie.


  2.W wypadku naruszenia zakazu, określonego w ust. 1, Sprzedawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Kupującego kary umownej w wysokości 


  3.W sytuacji, gdy kara umowna, przewidziana w ust. 2, nie pokrywa szkody, Kupującemu przysługuje prawo żądania odszkodowania na zasadach ogólnych.


  §7


  Strony ustalają, iż Sprzedawca nie będzie ponosił odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy.


  §8


  Spory wynikłe na tle niniejszej umowy rozstrzygał będzie sąd siedziby Kupującego.


  §9


  Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.


  §10


  Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.


                         

  Lorem ipsum

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque congue luctus risus, et accumsan dolor convallis tempor. Phasellus mauris velit, aliquam id aliquet nec, tristique vel urna. Curabitur id tellus et nisl pharetra posuere. Donec enim nibh, auctor varius pretium ut, pharetra non metus.