Umowa sprzedaży na raty z zastrzeżeniem prawa własności rzeczy sprzedanej


   


   


   


  Zawarta dnia , w ,


  pomiędzy ,


  z siedzibą w ,


  zwaną(ym) dalej w umowie Sprzedawcą


  a Panią(em)


  zam. ,


  legitymującym się seria


  nr  wydanym przez ,


  zwaną(ym) dalej w umowie Kupującym.


   


  I. Sprzedawca, posiadający punkt sprzedaży w , przy ul.


  ,


  sprzedaje Kupującemu 


  za cenę 


  płatną w miesięcznych ratach.


   


  II. 1. W dniu zakupu Kupujący zapłaci Sprzedawcy pierwszą ratę.


  2. Pozostałą sumę Kupujący zapłaci w miesięcznych ratach po

   każda.


   


  3. Każda z rat płatna jest do dnia każdego miesiąca.


   


  III. W przypadku zwłoki Kupującego z zapłatą co najmniej dwóch rat przy łącznej sumie zaległych rat przewyższających jedną piątą część umówionej sumy, Sprzedawca może żądać od Kupującego natychmiastowej zapłaty całej nie uiszczonej sumy.


   


  IV. Sprzedawca może również w przypadku określonym w pkt III odstąpić od umowy, uprzednio wyznaczając Kupującemu dniowy dodatkowy termin do zapłaty zaległości z zagrożeniem, iż w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu będzie on uprawniony do odstąpienia od umowy.


   


  V. W przypadku odstąpienia od umowy Kupujący zobowiązany jest:


  1) Zwrócić Sprzedawcy przedmiot niniejszej umowy, jak również zapłacić mu tytułem wynagrodzenia za korzystanie z rzeczy kwotę zł za każdy miesiąc jej używania.


  2) W przypadku, gdy określony w pkt I przedmiot jest uszkodzony, Kupujący zobowiązany jest zapłacić Sprzedawcy odszkodowanie z tego tytułu.


   


  VI. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zobowiązany jest zwrócić Kupującemu zapłaconą przez niego na poczet ceny kupna sumę.


   


  VII. Sprzedawca zastrzega sobie prawo własności przedmiotu sprzedaży aż do uiszczenia ceny w całości.


   


  VIII. Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty bądź uszkodzenia przedmiotu niniejszej umowy od chwili wydania go przez Sprzedawcę ciąży na Kupującym.


   


  IX. Kupujący obowiązany jest ubezpieczyć przedmiot sprzedaży od  na czas trwania własności Sprzedawcy.


   


  X. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej.


   


  XI. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową a dotyczących jej przedmiotu, mają odpowiednie zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.


   


  XII. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.


   


   


   

                                                 


   


   


  ___________________________________


  Przypisy:


  1. Treść umowy reguluje art. 589 kc.


  2. Umowa sprzedaży podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych [art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a i art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. 2000 r. Nr 86 poz. 959), nie podlegają podatkowi czynności cywilnoprawne, jeżeli przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tej czynności na podstawie odrębnych przepisów jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług lub jest zwolniona od tego podatku art. 2 pkt 4 ustawy].

  Lorem ipsum

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque congue luctus risus, et accumsan dolor convallis tempor. Phasellus mauris velit, aliquam id aliquet nec, tristique vel urna. Curabitur id tellus et nisl pharetra posuere. Donec enim nibh, auctor varius pretium ut, pharetra non metus.