Umowa składu


  zawarta dnia w pomiędzy  z siedzibą w , reprezentowanym przez


  zwanym Przyjmującym na skład,


  a:  zwanym dalej Składającym.


   


  § 1


  Przedmiotem umowy jest składowanie w magazynie prowadzonym przez

  Przyjmującego w następujących towarów  opakowanych

  w przekazanych w tym celu przez Składającego


  § 2


  Przyjęcie do magazynu następuje na okres od do 


  § 3


  O terminie i nadejściu przedmiotów składowania, a także ich ilości, objętości oraz wagi Składający będzie zawiadamiał Przyjmującego z dniowym wyprzedzeniem., na Składającym będzie ciążył każdorazowo przed nadejściem przedmiotów składowania obowiązek podania wykazu odbiorców. Przyjmujący powiadomi odbiorców o nadejściu towarów i terminie ich odebrania.


  § 4


  Strony umowy ustalają, że wynagrodzenie Przyjmującego wynosić będzie zł za każdy dzień składowania.


  § 5


  Jeżeli przedmiot składowania wydany ma być przez Przyjmującego wskazanym odbiorcom, pobierze on od nich opłaty związane ze składowaniem.


  § 6


  Przedsiębiorstwo składowe wydaje dowód składowy na towary złożone w przedsiębiorstwie, który będzie wymieniał rodzaj ilość, oznaczenie oraz sposób opakowania towarów, a także niektóre inne postanowienia umowne, w szczególności termin na jaki towar został złożony na skład.


  § 7


  Przyjmujący zastrzega możliwość zmiany opłat, o których mowa w § 4 umowy w przypadku wzrostu ogólnych kosztów utrzymania magazynów (pomieszczeń składowych). O zmianie stawek Przyjmujący zobowiązuje się powiadomić Składającego z miesięcznym wyprzedzeniem.


  § 8


  Umowa niniejsza może zostać wypowiedziana przez każdą ze stron z miesięcznym wyprzedzeniem.


  § 9


  Składający ma prawo do dokonywania w okresach co tygodnie oględzin składowanego towaru oraz pobierania z niego próbek.


  § 10


  Przyjmujący ubezpieczy towary od wszelkiego ryzyka.


  § 11


  Zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.


  § 12


  W sprawach nie uregulowanych postanowieniami umowy będą mieć zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.


  § 13


  Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.


   


   


                     

  Lorem ipsum

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque congue luctus risus, et accumsan dolor convallis tempor. Phasellus mauris velit, aliquam id aliquet nec, tristique vel urna. Curabitur id tellus et nisl pharetra posuere. Donec enim nibh, auctor varius pretium ut, pharetra non metus.