Umowa podnajmu części lokalu użytkowego


   


   


   


  Umowa podnajmu części lokalu użytkowego zawarta dnia w  pomiędzy:  zwanym dalej Wynajmującym,


  a:  zwanym dalej Podnajemcą.


     §1


  1. Wynajmujący oświadcza, iż jest najemcą lokalu położonego przy 


  2. Wynajmujący posiada prawo do lokalu z tytułu


  §2


  Wynajmujący oddaje w podnajem


  §3.


  Wynajmujący wyraża zgodę na korzystanie przez Podnajemcę z:  §4


  Podnajemca oświadcza, iż przyjmuje bez zastrzeżeń przedmiot umowy w takim stanie, w jakim jest w chwili zawarcia umowy.


  §5


  Podnajemcą będzie płacił Wynajmującemu czynsz z dołu w wysokości złotych miesięcznie powiększony o podatek VAT do  dnia następnego miesiąca na podstawie faktur VAT wystawionych przez Wynajmującego.


  §6


  Podnajemca na własny koszt dokona renowacji przedmiotu najmu.


  §7


  Podnajemcy nie wolno dokonywać żadnych zmian w przedmiocie umowy bez zgody Wynajmującego.


  §8


  Podnajemcy nie wolno obciążyć przedmiotu podnajmu jakimkolwiek prawem osoby trzeciej.


  §9


  Umowa zostaje zawarta na czas


  §10


  Wynajmujący może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w razie zalegania przez Podnajemcę z zapłatą czynszu, bądź w przypadku naruszenia postanowień § 7 i § 8 niniejszej umowy.


  §11


  Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem ich nieważności.


  §12


  W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, a ewentualne spory wynikłe na tle jej stosowania poddaje się rozstrzygnięciu sądów powszechnych.


  §13


  Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.


   


                     

  Lorem ipsum

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque congue luctus risus, et accumsan dolor convallis tempor. Phasellus mauris velit, aliquam id aliquet nec, tristique vel urna. Curabitur id tellus et nisl pharetra posuere. Donec enim nibh, auctor varius pretium ut, pharetra non metus.