Umowa najmu


   


   


  Umowa najmu zawarta dnia  w pomiędzy  zwanym dalej Wynajmującym,


  a  zwanym alej Najemcą.

  § 1


  1. Wynajmujący oddaje w najem Najemcy  2. Wynajmujący oświadcza, że jest jedynym właścicielem przedmiotu najmu. Wynajmujący umożliwi Najemcy prawidłowe korzystanie z przedmiotu najmu a w szczególności korzystanie z energii elektrycznej, bieżącej wody, telefonów, centralnego ogrzewania. Koszty korzystania z tycz usług ponosi Najemca.


  § 2


  Najemca będzie korzystał z przedmiotu najmu w następujący sposób  § 3


  Najemca płacić będzie Wynajmującemu czynsz w wysokości  zł


  § 4


  Oddzielnej zgody Wynajmującego wymagają następujące czynności:


  - podnajem, oraz oddanie przedmiotu najmu do bezpłatnego używania osobom trzecim,


  - wszystkie zmiany i ulepszenia przedmiotu najmu.


  § 5


  Najemca będzie dokonywał we własnym zakresie konserwacji przedmiotu najmu oraz napraw bieżących.


  § 6


  Umowa zostaje zawarta na okres od  do


  § 7


  Każda ze stron może umowę wypowiedzieć z zachowaniem  okresu wypowiedzenia.


  § 8


  Wynajmujący może rozwiązać umowę bez zachowania terminów wypowiedzenia, jeżeli Najemca zalega z należnym czynszem za lub narusza inne postanowienia umowy. W przypadku zaistnienia okoliczności, o którym mowa wyżej, Najemca obowiązany jest rozliczyć się z Wynajmującym i opuścić przedmiot najmu w terminie dni.


  § 9


  Zmiany umowy będą dokonywane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.


  § 10


  Opłatę skarbową z tytułu tejże umowy uiści Najemca.


  § 11


  W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.


  § 12


  Umowa zostaje sporządzona w dwóch jednakowych egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.


   


                              

  Lorem ipsum

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque congue luctus risus, et accumsan dolor convallis tempor. Phasellus mauris velit, aliquam id aliquet nec, tristique vel urna. Curabitur id tellus et nisl pharetra posuere. Donec enim nibh, auctor varius pretium ut, pharetra non metus.