Umowa najmu lokalu użytkowego


   


   


  Umowa najmu lokalu użytkowego zawarta dnia w pomiędzy  zwanym dalej Wynajmującym,


  a:  zwanym dalej Najemcą.
  § 1


  1.Wynajmujący oddaje w najem Najemcy lokal znajdujący się przy  na cele użytkowe.


  2. Wynajmujący oświadcza, że jest jedynym właścicielem przedmiotu najmu.


  3. Wynajmujący umożliwi Najemcy prawidłowe korzystanie z przedmiotu najmu a w szczególności korzystanie z energii elektrycznej, bieżącej wody, telefonów, centralnego ogrzewania. Koszty korzystania z tych usług ponosi Najemca.


  4. Wraz z lokalem oddane zostaną następujące przedmioty będące na wyposażeniu lokalu:  § 2


  Najemca będzie w wymienionym wyżej lokalu prowadził działalność:


  § 3


  1.Najemca płacić będzie Wynajmującemu czynsz najmu w wysokości zł miesięcznie. Czynsz będzie płacony z góry do dnia każdego miesiąca.


  2. Wynajmujący ma prawo podnieść czynsz po uprzednim zawiadomieniu o tym Najemcy na naprzód przed terminem wprowadzenia podwyżki. Jednorazowa podwyżka czynszu nie będzie mogła przekraczać % miesięcznej stawki czynszu.


  § 4


  Zgody Wynajmującego wymagają następujące czynności Najemcy: podnajem, oraz oddanie lokalu do bezpłatnego używania osobom trzecim, wszystkie zmiany i ulepszenia przedmiotu najmu, w szczególności:


  § 5


  Najemca dokona we własnym zakresie konserwacji lokalu oraz napraw bieżących.


  § 6


  Umowa zostaje zawarta na okres od dnia  do dnia. Po okresie, na który zawarta jest umowa, Najemca opuści lokal oraz opróżni go na swój koszt z własnych rzeczy tam wniesionych. Zda również Wynajmującemu przedmioty wymienione w § 1 pkt 2 niniejszej umowy w stanie niepogorszonym.


  § 7


  Każda ze stron może umowę wypowiedzieć z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.


  § 8


  1. Wynajmujący może rozwiązać umowę bez zachowania terminów wypowiedzenia, jeżeli Najemca zalega z należnym czynszem za pełne okresy płatności lub narusza inne postanowienia umowy. W przypadku zaistnienia okoliczności, o którym mowa wyżej, Najemca obowiązany jest rozliczyć się z Wynajmującym i opuścić przedmiot najmu w terminie dni.


  2.  Wynajmujący może wypowiedzieć Najemcy, bez zachowania terminów wypowiedzenia, umowę również wtedy gdy Najemca przez swoje niewłaściwe zachowanie czyni uciążliwym korzystanie z innych lokali znajdujących się w jego sąsiedztwie.


  3.  Wynajmujący może też wypowiedzieć umowę bez zachowania terminów wypowiedzenia jeżeli stwierdzi, że Najemca używa przedmiotów wymienionych w § 1 pkt 2 niezgodnie z ich przeznaczeniem, bądź też dewastuje je.


  § 9


  Na zabezpieczenie roszczeń Wynajmującego przysługujących mu w dniu zakończenia najmu Najemca wpłaci do jego rąk kaucję w wysokości równej miesięcznym czynszom.


  Niewykorzystana kwota kaucji zostanie zwrócona Najemcy w dniu zakończenia najmu. Kaucja nie podlega oprocentowaniu.  § 10


  Zmiany umowy będą dokonywane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.


  § 11


  Opłatę skarbową z tytułu tejże umowy uiści Najemca.


  § 12


  W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie będą miał zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.


  § 13


  Umowa zostaje sporządzona w dwóch jednakowych egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.


   


                   

  Lorem ipsum

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque congue luctus risus, et accumsan dolor convallis tempor. Phasellus mauris velit, aliquam id aliquet nec, tristique vel urna. Curabitur id tellus et nisl pharetra posuere. Donec enim nibh, auctor varius pretium ut, pharetra non metus.