Umowa najmu części powierzchni użytkowej


   


   


  Umowa najmu części powierzchni użytkowej zawarta dnia w

  pomiędzy:  zwany dalej Wynajmującym,


  a:  zwana dalej Najemcą


  §1


  Wynajmujący oświadcza, iż jest właścicielem położonych przy 


  §2


  Wynajmujący oddaje Najemcy w najem powierzchnię m2 w miejscu ustalonym przez strony.


  §3


  Najemca oświadcza, że wynajmowaną powierzchnię w każdym z lokali opisanych w §1 przeznaczy na


  §4


  Wynajmujący zobowiązuje się do


  §5


  W zamian za wynajmowaną powierzchnię Najemca  §6


  Umowa zostaje zawarta na czas od do


  §7


  Umowa może zostać wypowiedziana przez każdą ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia.


  §8


  Wynajmujący może rozwiązać niniejszą umowę bez wypowiedzenia w przypadku 


  §9


  Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.


  §10


  W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego


  §11


  Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.


   


   


                   

  Lorem ipsum

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque congue luctus risus, et accumsan dolor convallis tempor. Phasellus mauris velit, aliquam id aliquet nec, tristique vel urna. Curabitur id tellus et nisl pharetra posuere. Donec enim nibh, auctor varius pretium ut, pharetra non metus.