Umowa spedycji


   


   


  zawarta w dnia pomiędzy  zwanym dalej Zleceniodawcą,


  a  zwanym dalej Spedytorem.
  § 1


  Przedmiotem niniejszej umowy są usługi spedycyjne, które świadczy Spedytor na rzecz Zleceniodawcy przy przewozach na terenie


  § 2


  Zakres świadczonych przez Spedytora usług Spedycyjnych obejmować będzie całokształt usług związanych z przewozem towarów należących do Zleceniodawcy a w szczególności do:


  1. Dokonania czynności przygotowujących przesyłkę do przewozu tj. do należytego jej opakowania, zważenia, przeliczenie oraz oznakowania.


  2. Dostarczenia przesyłki do odbiorcy wskazanego przez Zleceniodawcę.


  3. Sporządzenia dokumentów przewozowych.


  4. Dokonania przewozu.


  5. Ubezpieczenia przesyłki na okres przewozu.


  6. Składowania przesyłek.


  § 3


  Zleceniodawca zobowiązuje się wobec Spedytora do:


  1. Udzielenia wszelkich niezbędnych informacji potrzebnych Spedytorowi do właściwego zorganizowania procesu przesyłki towaru.


  2. Wydania Spedytorowi przesyłki dnia w następującym miejscu  .


  3. Wydania Spedytorowi wszelkich dokumentów wymaganych przez odpowiednie przepisy.


  4. Zapłacenia Spedytorowi wynagrodzenia w wysokości


  5. Zwrotu wydatków, które Spedytor musiał ponieść w celu należytego wykonania zlecenia.


  § 4


  1.Spedytor ponosi odpowiedzialność wobec zleceniodawcy za:


  a) utratę lub całkowite lub częściowe zaginięcie przesyłki;


  b) uszkodzenie przesyłki,


  c) zwłokę wykonania zlecenia;


  d) szkodę wynikłą z nie udzielenia informacji lub błędną informację,


  2. Spedytor nie ponosi odpowiedzialności za ubytki naturalne związane z właściwościami chemicznymi lub fizycznymi przesyłki.


  § 5


  W celu zabezpieczenia interesu stron wynikających ze specyfiki przewiezionego towaru, dodatkowe postanowienia zamieszczone będą w załączniku, który stanowi integralną część umowy.


  § 6


  Umowa obowiązuje od dnia podpisania do dnia


  § 7


  Umowa może być rozwiązana z zachowaniem okresu wypowiedzenia.


  § 8


  Zmiany i uzupełnienia umowy wymagają aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności.


  § 9


  Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.


   


   


                   Lorem ipsum

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque congue luctus risus, et accumsan dolor convallis tempor. Phasellus mauris velit, aliquam id aliquet nec, tristique vel urna. Curabitur id tellus et nisl pharetra posuere. Donec enim nibh, auctor varius pretium ut, pharetra non metus.