Umowa przechowalnia


   


   


  zawarta dnia w pomiędzy  zwanym dalej Przechowawcą,


  a  zwanym dalej Składającym.
  § 1


  Przechowawca przechowa następujące przedmioty:  Miejscem przechowywania będzie


  Przechowawcy nie wolno korzystać z przedmiotów oddanych do przechowania jak również oddawać do korzystania osobom trzecim.


  § 2


  Przechowanie będzie trwało od dnia do dnia


  § 3


  Składający zapłaci Przechowawcy za przechowanie wyżej wymienionych przedmiotów zł za każdy przechowywania.


  § 4


  Przechowawca obowiązany jest do ubezpieczenia przedmiotów oddanych mu do przechowania.


  § 5


  Przechowawca nie może oddać przedmiotu przechowania osobie trzeciej, chyba że ze względu na okoliczności nie będzie mógł sam dłużej rzeczy przechowywać. W takim wypadku obowiązany jest powiadomić Składającego o tym fakcie w ciągu dni.


  § 6


  Składający może odebrać przedmiot przechowania w każdym czasie jednakże wówczas obowiązany jest do zapłaty za cały okres, na jaki została zawarta umowa.


  § 7


  Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.


  § 8


  W sprawach nie unormowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.


  § 9


  Umowa została sporządzona w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.


   


   


                          

  Lorem ipsum

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque congue luctus risus, et accumsan dolor convallis tempor. Phasellus mauris velit, aliquam id aliquet nec, tristique vel urna. Curabitur id tellus et nisl pharetra posuere. Donec enim nibh, auctor varius pretium ut, pharetra non metus.