Umowa najmu samochodu


   


   


  Umowa najmu samochodu zawarta dnia  w  pomiędzy  zwanym dalej Wynajmującym,


  a  zwanym alej Najemcą.

  § 1


  Wynajmujący oddaje w najem Najemcy samochód marki 

  koloru , rok produkcji , o numerach rejestracyjnych , numer silnika , numer nadwozia . Wynajmujący oświadcza, że jest jedynym właścicielem samochodu.


  § 2


  1.Wynajmujący oddaje Najemcy wraz z samochodem opisanym wyżej: kluczyki , dowód rejestracyjny, polisę ubezpieczeniową OC na rok , kluczyki od stosowanych w pojeździe zabezpieczeń.


  2. Wynajmujący oświadcza, że samochód jest w pełni sprawny, oraz posiada sprawną gaśnicę, koło zapasowe, zestaw narzędzi, zabezpieczenia radio , oraz jest zatankowany do pełna.


  § 3


  Najemca płacić będzie Wynajmującemu czynsz najmu w wysokości  § 4


  Zgody Wynajmującego wymagają: podnajem, oraz oddanie przedmiotu najmu do bezpłatnego używania osobom trzecim.. Wszystkie zmiany i ulepszenia pojazdu.


  § 5


  Najemca dokona we własnym zakresie konserwacji przedmiotu najmu oraz napraw bieżących.


  § 6


  Umowa zostaje zawarta na okres od dnia do dnia . Po upływie terminu umowy Najemca zwróci samochód Wynajmującemu wraz z rzeczami wymienionymi w § 2 pkt 2 oraz z pełnym bakiem.


  § 7


  Każda ze stron może umowę wypowiedzieć z zachowaniem okresu wypowiedzenia.


  § 8


  Wynajmujący może rozwiązać umowę bez zachowania terminów wypowiedzenia, jeżeli Najemca zalega z należnym czynszem lub narusza inne postanowienia umowy. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa wyżej, Najemca obowiązany jest rozliczyć się z Wynajmującym i zwrócić przedmiot najmu wraz z rzeczami wymienionymi w § 2 pkt 2 oraz z pełnym bakiem w terminie dni.


  § 9


  Zmiany umowy będą dokonywane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.


  § 10


  Opłatę skarbową z tytułu tejże umowy uiści Najemca.


  § 11


  W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie będą miał zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.


  § 12


  Umowa zostaje sporządzona w dwóch jednakowych egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.


   


                                 

   

  Lorem ipsum

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque congue luctus risus, et accumsan dolor convallis tempor. Phasellus mauris velit, aliquam id aliquet nec, tristique vel urna. Curabitur id tellus et nisl pharetra posuere. Donec enim nibh, auctor varius pretium ut, pharetra non metus.