Umowa forfaitingu


   


   


  Zawarta dnia w  pomiędzy


  z siedzibą w  reprezentowany przez ,


  zwanym w dalszej części umowy Przedsiębiorcą


  a


  z siedzibą w  reprezentowany przez ,


  zwanym w dalszej części umowy Instytucją
  § 1


  1. Przedsiębiorca zobowiązuje się do sprzedaży Instytucji wierzytelności, określonej w § 2 niniejszej umowy, w zamian za co Instytucja zobowiązuje się zapłacić Przedsiębiorcy uzgodnioną cenę.


  2. Umowa niniejsza została zawarta na podstawie pisemnej oferty przyjętej przez Przedsiębiorcę dnia , stanowiącej załącznik do umowy.


  § 2


  Przedmiotem umowy jest wierzytelność pieniężna w wysokości , oprocentowana odsetkami w wysokości


  % rocznie, płatna jednorazowo w dniu przelewem na rachunek Przedsiębiorcy w


  Banku , wynikająca z umowy dostawy zawartej w dniu pomiędzy Przedsiębiorcą


  jako Dostawcą, a , z siedzibą w jako Odbiorcą, posiadającym


  w Banku .


  § 3


  Wierzytelność określona w § 2 niniejszej umowy jest zabezpieczona:


  1) wekslem trasowanym wystawionym przez


  z siedzibą w na kwotę 


  2) poręczeniem udzielonym przez


  z siedzibą w na kwotę .


  § 4


  Do obowiązków Instytucji należy:


  1) zapłata uzgodnionej ceny sprzedaży wierzytelności w kwocie


  2) spełnienie świadczeń uzupełniających na rzecz Przedsiębiorcy:


  a)


  b)


  Zapłata ceny sprzedaży, o której mowa w ust.1, pomniejszonej o kwoty należne Instytucji, określone w § 5 umowy, nastąpi przelewem jednorazowo w dniu  na rachunek Przedsiębiorcy w Banku .


  § 5


  Przedsiębiorca zapłaci Instytucji następujące kwoty:


  1) kwotę wynikającą z pomnożenia kwoty wierzytelności, określonej w § 2 niniejszej umowy przez procentową stopę forfaitingową w wysokości %


  2) opłatę na pokrycie kosztów związanych z zawarciem niniejszej umowy w wysokości % sprzedanej wierzytelności.


  § 6


  Z chwilą podpisania niniejszej umowy na Instytucję przechodzą ryzyka:


  1) ryzyko wypłacalności Odbiorcy


  2) ryzyko zmian oprocentowania kapitału


  3) 


  § 7


  Z chwilą podpisania niniejszej umowy Instytucja zrzeka się prawa do żądania powrotnego przeniesienia na Przedsiębiorcę wierzytelności, o której mowa w § 2 niniejszej umowy oraz zwrotu zapłaconej ceny sprzedaży, a także prawa do żądania naprawienia szkody, którą poniosła przez niewykonanie przez Odbiorcę obowiązków, wynikających z umowy dostawy zawartej w dniu pomiędzy nim, a Przedsiębiorcą, jako Dostawcą. Ponadto Instytucja zrzeka się prawa do żądania od Przedsiębiorcy naprawienia szkody, jaką poniosła w wyniku ziszczenia się któregokolwiek z ryzyk, wymienionych w § 6 niniejszej umowy.


  § 8


  W terminie dni, licząc od daty podpisania niniejszej umowy Przedsiębiorca zobowiązuje się przekazać Instytucji wszelkie posiadane przez niego dokumenty, stwierdzające istnienie sprzedawanej Instytucji wierzytelności, wszelkie dotyczące jej dokumenty wtórne oraz dokumenty zabezpieczeń, wymienionych w § 3 niniejszej umowy według wykazu, stanowiącego załącznik nr 2 do umowy.


  § 9


  Przedsiębiorca zobowiązuje się w terminie 3 dni, licząc od dnia podpisania niniejszej umowy zawiadomić o fakcie jej zawarcia Odbiorcę, o którym mowa w § 2 umowy.


  § 10


  Instytucji przysługuje prawo do odstąpienia od niniejszej umowy w razie niewykonania obowiązku, o którym mowa w § 8 umowy.


  § 11


  Wszelkie zmiany umowy dla swej ważności wymagają aneksu w formie pisemnej.


  § 12


  Wszelkie spory powstałe na tle wykonania postanowień niniejszej umowy strony zgodnie poddają właściwości Sądu siedziby Instytucji.


  § 13


  Integralną częścią niniejszej umowy są załącznik nr 1 zawierający ofertę oraz załącznik nr 2 zawierający wykaz dokumentów.


  § 14


  Umowa została sporządzona w  jednobrzmiących egzemplarzach po


  dla każdej ze stron.


                             

  Lorem ipsum

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque congue luctus risus, et accumsan dolor convallis tempor. Phasellus mauris velit, aliquam id aliquet nec, tristique vel urna. Curabitur id tellus et nisl pharetra posuere. Donec enim nibh, auctor varius pretium ut, pharetra non metus.